Mittetulundusühingu EESTI PSORIAASILIIT

Põhikiri

Mittetulundusühingu    Eesti   Psoriaasiliit – EPsoL –  ( edaspidi   Liit )  põhikiri  on  kinnitatud märtsil 1991.a.  Liidu  üldkoosolekul   ja  viidud   kooskõlla   mittetulundusühingute seadusega    25. juunil  1998. a. toimunud  üldkoosoleku   otsusega ning   täiendatud üldkoosolekul  23. mail  2004.a. ja  muudetud   üldkoosoleku otsusega

23. aprillil 2006.a. ja  viidud kooskõlla mittetulundusühingute seadusega 27. aprillil 2008.a.

I  Liidu   nimi, asukoht, eesmärk  ja  majandusaasta.

1.1. Liidu  ametlik  nimi  on   ” Eesti  Psoriaasiliit “.

1.2. Liidu  asukohaks  on  Eesti  Vabariik,  Tallinn.

1.3. Liidu  eesmärgiks  on  psoriaasihaigete  abistamine.

1.4. Liidu  majandusaasta  algab  1. jaanuaril  ja  lõpeb  31. detsembril.

1.5. Liit  on  asutatud  tähtajatult.

II  Liidu liikmeks  vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning väljaarvamise   tingimused ja kord.

2.1. Liidu  liikmeks  võib  olla  iga  isik, füüsiline või  juriidiline, kes  on  huvitunud  ühisest tegevusest  selle  haiguse vastu  ja  on  valmis  täitma  käesolevat  põhikirja.

2.1.1. Juriidiline  isik  tegutseb  esindaja  kaudu, kellele juriidilise  isiku  poolt  antud  õigused on  määratud  Liidu  juhatusele  esitatava  kirjaliku  volitusega.

2.1.2. Liidu  liikmed  jagunevad  tegevliikmeteks  ja  auliikmeteks.

2.2. Liidu  liikmeks  astumisel  peab  soovija (juriidilise  isiku volitatud esindaja)  esitama  Liidu  juhatusele  kirjaliku  avalduse. Liikmeks  vastuvõtmise  otsustab  juhatus.

2.2.1. Auliikme  nimetuse  kinnitab  üldkoosolek  juhatuse  ettepanekul.

2.3. Liidust-st  väljaastumiseks  peab  soovija (juriidilise  isiku  volitatud  esindaja)  esitama  kirjaliku avalduse  juhatusele. Aasta  keskel  liidust  väljaastujale   aastamaksu   proportsionaalset  osa   ei tagastata.

2.4. Juhatus  võib  liikme  Liidust  välja  arvata, kui:

  • liige  on  jätnud  liikmemaksu  õigeaegselt  tasumata,
  • liige  on  jämedalt  rikkunud  põhikirja.

2.4.1. Liidust  liikme  väljaarvamise  otsus  võetakse  vastu  lihthäälteenamusega.

III  Liikmete  õigused  ja  kohustused.

3.1. Liidu  liikmel (juriidilise  liikme  volitatud  esindajal)  on  õigus:

3.1.1. osaleda  Liidu  üritustel;

3.1.2. esitada  ettepanekuid  ja  arupärimisi  Liidu  tegevust  puudutavates  küsimustes;

3.1.3. osaleda   hääleõigusega  Liidu  üldkoosolekutel;

3.1.4. valida  ja  olla  valitud  Liidu  juhtorganeisse;

3.1.5. osaleda  oma  liikmelisust  puudutavate  küsimuste  otsustamisel;

3.1.6. vaidlustada  juhatuse  otsus  oma  liikmelisuse  kohta  järgmisel  Liidu  üldkoosolekul.

3.2. Liidu  liige  on  kohustatud:

3.2.1. täitma  Liidu   põhikirja;

3.2.2. täitma  Liidu  üldkoosoleku  ja  juhatuse  otsuseid;

3.2.3. teatama  Liidu  juhatusele  liikmete  arvestuse  pidamiseks    oma  elukoha-   ja   isikuandmed;

3.2.4. liikmeks  oleku  kinnituseks  tasuma  liikmemaksu  jooksva  aasta  31. märtsiks.

3.3.  Liidu  auliikme  õigused  ja  kohustused:

3.3.1.  Liidu  auliikmel  on  samad  õigused ja  kohustused, mis  tegevliikmel;

IV  Üldkoosolek.

4.1. Liidu  kõrgeim  organ  on  liikmete  üldkoosolek.

4.2. Üldkoosolek  on  korraline   või  erakorraline.

4.3. Üldkoosolekul  on  igal  Liidu  liikmel  üks   hääl.

4.4. Üldkoosolek   kutsutakse  kokku  Liidu  juhatuse  poolt  vähemalt  kord  aastas.

4.5. Üldkoosoleku  toimumise  aeg  ja  koht  teatatakse  liikmetele  vähemalt  15  päeva  enne selle  toimumist  kirjalikult.

4.5.1. Erakorralise  koosoleku  toimumise  aeg  ja  koht  teatatakse  liikmetele vähemalt  15  päeva  enne   selle  toimumist, kui  koosoleku  kokkukutsumist  on  kirja-likult  nõudnud   vähemalt    üks   kümnendik   Liidu  liikmetest.

4.6. Üldkoosolek  on  otsustusvõimeline, kui   sellel  on  esindatud  vähemalt  üks  kolmandik   Liidu  liikmetest  kas  isiklikult  või  kirjalikult  volitatud  isiku  poolt.

4.6.1.  Kui  juhatuse  poolt  kokku kutsutud  korraline  üldkoosolek  ei  ole  otsustusvõimeline   osavõtjate  vähesuse  tõttu,  on  juhatusel  õigus  kokku kutsuda  sama  päevakorraga  korduskoosolek  vähemalt  15  päeva  peale  korralise  koosoleku  ebaõnnestumist.  Korduskoosolek  on  otsustusvõimeline  käesoleva  Põhikirjaga  üldkoosolekule  antud  pädevuses,  kui  sellest  võtab  osa  vähemalt üks  kümnendik  Liidu  liikmetest.

4.6.2.   Osavõtjate  vähesuse  tõttu  ebaõnnestunud  erakorralisele  koosolekule  ei  saa  kokku kutsuda  korduskoosolekut. 

4.7. Üldkoosoleku  otsused  võetakse  vastu  lihthäälteenamisega. 

4.7.1. Liidu  põhikirja  vastuvõtmiseks  või  selles  muudatuste  tegemiseks  on  nõutav vähemalt  kahe  kolmandiku  üldkoosolekul  esindatud  liikmete  häälteenamus.

4.8. Üldkoosoleku  pädevuses   on:

4.8.1. põhikirjamuudatused;

4.8.2. juhatuse  ja  revisjonikomisjoni   valimine   ning   neis  muudatuste  tegemine;

4.8.3. Liidu  ühinemine, jagunemine   või  lõpetamine;

4.8.4. Liidule   kuuluvate  kinnisasjadega   ja  registrisse  kantavate  vallasasjadega  tehingute tegemine;

4.8.5. muud  küsimused, mis  tulenevalt   Eesti  Vabariigi   seadustest   või  Liidu põhikirjast  pole  antud   teiste  organite  pädevusse;

4.8.6. Liidu   tegevuskava   vastuvõtmine;

4.8.7. Liidu  eelarve   ja  aastaaruande  kinnitamine, revisjonikomisjoni  aruannete ärakuulamine  ja  nende  alusel  otsuste  tegemine.

4.8.8. Sisseastumismaksu  ja  aastamaksu  suuruse  kinnitamine.

V  Juhatus  ja  revisjonikomisjon.

5.1. Üldkoosolekute   vahelisel ajal  juhib  Liidu  tegevust   juhatus.

5.1.1. Juhatuses  on  vähemalt  viis  liiget.

5.1.2. Iga  juhatuse  liige  võib   Liitu  esindada  kõigis  õigustoimingutes.

5.2. Juhatuse  valib  Liidu  üldkoosolek  vähemalt  kolmeks  aastaks.

5.3. Juhatus  valib  oma  liikmete  hulgast   esimehe   ja  ase-esimehe.

5.3.1. Uue  juhatuse    koosolekuid   juhatab  esimehe  ja  ase-esimehe  valimiseni  kõige  varem  liikmeks  astunud  liige. Sama  kehtib  esimehe  ja  ase-esimehe  töövõimetuse  korral.

5.3.2. Juhatus   kinnitab   raamatupidaja  Liidu  liikmete  hulgast  tema  nõusolekul.

5.4. Juhatuse  otsused  võetakse  vastu  lihthäälteenamusega; häälte  võrdsel  jagunemisel saab  otsustavaks  koosoleku  juhataja   hääl.

5.4.1. Juhatus  võib  korraldada  kirjalikke  küsitlushääletusi.

5.5. Juhatuse  koosolekud   kutsub  kokku   juhatuse  esimees  või  tema  põhjendatud  äraolekul   ase-esimees, kuid  mitte  harvemini  kui  kord  kuus.

5.5.1. Vähemalt  20-l  Liidu  liikmel  on  õigus  nõuda   juhatuse okkukutsumist  oluliste küsimuste  arutamiseks  ja  otsuste  tegemiseks. 

5.6. Juhatuse  pädevuses  on:

5.6.1. üldkoosoleku   otsuste  täitmine;

5.6.2. finantstegevuse  ja  raamatupidamise  korraldamine  vastavalt  Eesti  Vabariigi seadustele;

5.6.3. liikmete,  auliikmete  ja  toetajate  arvestuse  pidamine  ning  liikmelisusküsimuste  otsustamine;

5.6.4. Liidu  tegevuskava, eelarve  ja  aastaaruande  koostamine  läbivaatamiseks üldkoosolekul;

5.6.5. muude  üldkoosoleku  pädevusse  mittekuuluvate  küsimuste  otsustamine.

5.7. Juhatuse liikme  võib  üldkoosolek   tagasi  kutsuda, kui  tema  kohustused  on  Liidu ees  olulisel  määral   täitmata  või  on  ilmnenud  tema  võimetus  või  soovimatus   juhatuses  töötada.

5.8. Juhatuse  esimees:

5.8.1. koordineerib  ja  juhib  juhatuse  tööd, kutsub  kokku  ja  juhatab  koosolekuid;

5.8.2. esitab  üldkoosolekule  juhatuse  aastaaruande.

5.9. Revisjonikomisjon  valitakse  vähemalt  kolmeks  aastaks.

5.9.1. Revisjonikomisjon  valib  oma  koosseisust  esimehe  ja  ase-esimehe.

5.9.2. Revisjonikomisjon  kontrollib  juhatuse  tegevuse  vastavust  Liidu  põhikirjale  ja üldkoosoleku  otsustele.

5.9.3. Revisjonikomisjon  esitab  oma  aruande  üldkoosolekule  vähemalt  kord  aastas.

VI  Osakondade  õigused  ja  kohustused.

6.1. Liit  võib  moodustada  vähemalt  kümnest  liikmest  koosnevaid   piirkondlikke  osa-kondi;

6.1.1. osakonna  pädevusse  kuulub  kohapealse  tegevuse  korraldamine, mille  juhtimiseks   valitakse   esimees, ase-esimees  ja  laekur;

6.1.2. osakond  moodustatakse  Liidu   juhatuse  nõusolekul, mis   kinnitatakse  üldkoos-olekul;

6.1.3. osakonnal  ei ole  juriidilise  isiku  õigusi.

6.2. Liidu   üldkoosolek  ja  juhatus  võivad  vajaduse  korral  moodustada  ajutisi   töörühmi  ja  komisjone;

6.2.1. töörühma  ja  komisjoni  pädevusse  kuulub  Liidu  tegevust  puudutavate  küsimuste  läbitöötamine  ning  ettepanekute  tegemine  nende  lahendamiseks.

VII  Ühinemine, jagunemine  ja  lõpetamine. 

7.1. Liidu  ühinemine, jagunemine  ja   lõpetamine  toimub seaduses sätestatud korras.

7.2. Liidu  ühinemise,  jagunemise  või  lõpetamise  otsustamiseks  on  vajalik  vähemalt  kahe  kolmandiku  üldkoosolekul   esindatud   liikmete  häälteenamus.

7.3. Liidu  lõpetamise otsuse elluviijateks  on juhatuse liikmed või üldkoosoleku  poolt  määratud  isikud.

7.4. Liidu  lõpetamisel antakse allesjäänud varad pärast   lepinguliste  kohustuste  täitmist  ja  võlausaldajate  nõuete  rahuldamist üle tulumaksusoodustusega  mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule.